Mars & Mercurius: 10e lustrum, 1960 - 2010

Aanmelden

Lidmaatschap

Wie kunnen er lid worden?

Lid kunnen worden officieren b.d en reserve officieren, actief of b.d., die een verantwoordelijke positie in het bedrijfsleven of bij in het maatschappelijke leven bekleden of een functie vervullen waarin zodanige contacten met het bedrijfsleven worden onderhouden dat zij met een eerdere bedoelde personen gelijk kunnen worden gesteld.


Deze omschrijving leent zich voor een ruime interpretatie. Zonder voorbeelden te noemen zal het echter duidelijk zijn welke functionarissen of beoefenaars van vrije beroepen wel en welke niet binnen dit kader passen. Daarbij dient voorop te staan dat een der doelstellingen van onze verenigingen, het elkaar zakelijk tot een steun zijn in de sfeer zoals die bestaat onder officieren van de krijgsmacht, een leidraad behoord te zijn.


Met "verantwoordelijke positie" wordt bedoeld een leidinggevende of (mede) beleidsbepalende positie. Voor jongeren wordt dit criterium soepeler gehanteerd.


In geval van twijfel dient men het Bestuur vooraf daarover te raadplegen.